Thursday, 28 February 2013

Seachdain Bhàideanach

Feasgar math a h-uile duine.

Seo Màirin mór Uilleim is bithidh mi a' sgriobhadh beagan air Bàideanach an t-seachdainn seo. Bithidh sgeulan, òrain, bàrdachd is eachdraidh ann, agus beagan air an dualchainnt Bhàideanach...tha mi'n dòchas gun chòrd e riubh uile.

Anns an dealbh seo - Baile Ùr an t-Slèibh, Bàideanach ann an 1928. Tha piuthar mo sheanair anns an dealbh (a chaileag leis na leabhraichean) -bha i dìreach air tighinn as an sgoil. Tha a seanair am fear cùlanach le each is cairt.

Slàn leibh uile,

Màirin mhór Uilleim.

Good evening everyone.

It's Màirin mhór Uilleim here and I'm going to be writing a wee bit about Badenoch this week. There will be stories, songs, poems and history, and a little about the Gaelic dialect of Badenoch...I hope you enjoy it.

In this picture - Newtonmore, Badenoch, in 1928. My great aunt is in the picture, (the girl with the books) - she was just home from school. Her grandfather is the chap in the background with the horse and cart.

Good health to you,

Màirin mhór Uilleim.

No comments:

Post a Comment