Wednesday, 27 February 2013

Gu dé tha sinn dèanamh an t-seachdain?

Gu dé tha sinn dèanamh an t-seachdain?

What are we up to this week?

Co-dhiù, tha sinn air a bhith bruidhinn ri cuideigin aig a' bheil ùidh ann an Gàidhlig Sgìre Pheàirt airson molamh no dithist a thoirt seachad. Bheir sinn dha -leis gu bheil sinn air an leòr de eòlas fhaodainn air- a h-uile fios a th' againne a thaobh dhaoine anns a' cheàrn aig a' bheil beagan fhathast, leabhraichean anns a' bheil Gàidhlig na dùthcha, clàran a gheobhamh e ann an Sgoil Eòlais na h-Albainn agus criomain eile a tha air tighinn gu bàrr againn.

Well, we've been speaking to someone who is interested in learning Perthshire Gaelic in order to recommend a thing or two to help out. We will pass to him -as we have got to know him well- anyone we know of in the area who has a little Perthshire Gaelic yet, books in which he might come across references to Perthshire Gaelic, recordings that we know of that he can listen to at the School of Scottish Studies and any other bits and pieces that come to mind.

'S e an ath cheum gun dealbhaich sinn dha mar a reachamh e air aghaidh a thaobh ionnsachamh na cànain. Càit an tóisich e? Dé mar a dhealachas e abairtean Peàirteach agus abairtean Gàidhlig chumanta? A' bheil feadhainn eile ann ris am faod e bhith bruidhinn aig a' bheil a' cheart ùidh anns a' Ghàidhlig seo?

The next step is to illustrate the road ahead, how he would go about learning the language. Where will he start? How would he separate Perth Gaelic from common Gaelic? Are there other folk with the same interest that he could speak to?

Bithidh an gnothach a' gabhail bhliadhnaichean, ach mas e obair latha tóiseachamh, 's e h-aon latha nas lugha tha seo a-nis.

This will take years, but if as it saying goes "beginning is a day's work", well that's one less day ahead now.

-

Tuillidh air sin, tha Màiri air a bhith shuas ann an Taigh an Uillt, a' ionnsachamh dualchas Latharna le Iain MacPhàrlain. Có aig tha fios gu dé a th' acasan an dùil, ach theirinn gum bith rudaigin tlachdmhor ri fhaicinn anns na mìosan ri thighinn agus theirinn cuideachd gum b' fhiach Seachdain Latharna ur sùil!

As well as that, Alison has been up on Lorn, learning more about the Gaelic heritage of Lorn with John MacFarlane. Who knows what they've got in mind, but I would venture that something very interesting will surface in the months to come and that Lorn Week will be worth a look!

-

Tha sinn cuideachd toilichte a ràdh gu bheil cuidegin againn a-nis a tha toileach dualchainnt Chill Mhàrtainn ionnsachamh, ged a tha sinn aig ìre bhunaiteach an ceartuair. Nach math na daoine a tha tighinn gu bàrr air feamh na dùthcha a-nis?

We are also pleased to say that we have someone who is raring to go with learning the dialect of Kilmartin, although this is also at ground level at the moment. Isn't it terrific how people are popping up all round the country?

-

'S e an rud a bhitheas sinne a' dèanamh an seo, 's e gum bith sinn airson na daoine a ghléidheil againn, airson taic a chur riuch agus airson 's gum bith sinn cinnteach gu bheil ead ag ionnsachamh gu dlùth na tha 'd a' cluinntinn. Ma tha ùidh agaibhse ann an dualchainntean, ann an cuideachamh le goistidheachd don fheadhainn a tha airson seo a thoirt air aghaidh, no ann an rudaigin eile a bhitheamh ùiseil, nach cuir sibh fios? 'S e rathad ùr a tha seo, ach faodaidh sinn coiseachd còmhla!

What we will be doing here is providing support by remaining in close contact with those who have taken up the mantle and also keeping a close eye on what is learned to help ensure it is close to what is heard. If you have an interest in Gaelic dialects, in helping to bring on those who wish to learn a particular one, or in anything else that would be useful to making this work, let us know? This is a new path, but we can walk it together!

-
Àdhamh

No comments:

Post a Comment