Wednesday, 27 February 2013

Gàidhlig Àird Ghobhair


Agus shin agaibh Seachdain Àird Ghobhair air tighinn gu crìoch agus dé an dòigh a b' fheàrr airson sin a dhèanamh agus fàilte mhór a chur ro Sheachdain Àird nam Murchan, na bhith ag éisteachd ri sgeul mun cuairt air Àird a' Ghobhair air inn
seamh le Alasdair Camshron às Àird a' Mhurchain?

What better way to bring Ardgour week to a close and to welcome Arnamurchan Week, than to present a story about Ardgour as told by Alasdair Cameron from Ardnamurchan.

Tha quality of the Gaelic spoken there continues to be of a very, very high standard amongst those who speak it still....

No comments:

Post a Comment