Wednesday, 27 February 2013

Faclan Arainn

Mas e faclan a tha sònraichte do dhualchainnt a tha dhìth oirbh, nach feuch sibh facal air choireigin a chur a-staigh don Fhaclair Mhòir Eòghainn Dhòmhnallaich a chaidh a chur air loidhne gu gaisgeach le Mìchael Babhair agus a charaid?

Since this is Arran Week, why not try the miraculously easy first step to learning any dialect and type 'Arran' into the search box.

438 entries of forms particular to Arran or shared with only a few other localities in Scotland.

Fascinating stuff! :)

No comments:

Post a Comment