Wednesday, 27 February 2013

Eoghann Carmicheal

Eoghann Carmicheal (fear a steidhaich teaghlach len abradh iad 's a bhaile 'na Jules') a' bruidhinn air a' bheothachan mhollach. Mo shinnsear air an taobh Leigheach. Tha dealbh agam da mhac (Seonaidh), e a' gearradh 's a sgoltadh le co-ogha mo sheanair, Eoghann na 'Sididh' Labhruidh air a' bhanc.

No comments:

Post a Comment