Wednesday, 27 February 2013

Crìoch neo ath-bheòthachadh?

Seachdain Arainn a-nis a' sreap thun ciaramh a feasgar. Mum falbh sinn à Arainn, nach toir sibh sùil air mar a chaidh na luchd-labhairt a-sìos?

As with all dialects, it is useful to understand how the numbers have fallen. As Arran week draws to close, why not cast an eye over one of Kurt Duwe's excellent reports?

No comments:

Post a Comment