Wednesday, 27 February 2013

Bàs dhualchainntean na Gàidhlig

Seo obair Uilleam 'Mac an Uain' air bàs dhualchainntean na Gàidhlig.

Here's Will Lamb's recent work on the death of Scottish Gaelic dialects.

'S fhiach sùil a thoirt oirre gun teaga....

It's well worth a look....

No comments:

Post a Comment