Wednesday, 27 February 2013

Baile a' Chaolais


Ged is e Bàideanach an ath cheàrn do 'm bitheamh sinn a' dol, chan eil TOSGAIR Ghàidhlig an àite comasach cinntinn a thoirt air ar eòlas dheth 's mar sin, bithidh sinn a' dol a-nunn do Bhaile Chaolais agus airson an còigeamh seachdain ann an sreath, a' fanachd ann an Arra-Ghàidheal!

Although Badenoch is our next natural stop, we await input from our Badenoch Ambassador who will be adding to our knowledge of the area and its Gaelic in a couple of weeks time. This means that we are back in Argyll for the fith week running (no bad thing in our book) and will be visiting Baile a' Chaolais (Ballachulllish) for the next few days....

Let's listen to some very clear and easily understood Gaelic, the kind of which North Argyll and Lochaber were famous for....

Seo agaibh fear a tha a' fanachd anns a' cheàrn fhathast, Gilleasbaig MacUalraig no Eairdseag mar a bha' aca air a chaidh a thogail ann an Taigh-phuirt eadar Baile Chaolais agus Gleanna Comhain agus e a' bruidhinn ri Coinneach MacÌomhair mun cuairt air taisbeanamh de seann Ban-dia air a dhèanamh le fiodh a fhuaireamh aig oir Locha Lìobhain....

Here is Archie Kennedy, still resident in the area today, talking to Coinneach MacÌomhair about a wooden image of a goddess which was found on the shore of Loch Leven and went for display to the museum in For William on loan....

*Note the polite use of "tapadh leibh" which would never have been heard naturally in this area

Griogair Labhruidh
Baile Chaolais 's Gleanna Comhain
griogair.l@gmail.com

No comments:

Post a Comment