Wednesday, 27 February 2013

An Drochaid Eadarainn

Nach toir sibh sùil air làrach cho gasta 's a ghabhas? Bha cuid dhinn an seo aig DROITSEACH nach fhacaidh riadh e is mairg a ràdh! 'S e goireas air leth a tha seo airson dualchainntean na dùthcha a dhealbhamh, ann an Alba Nuadh....

Have a look at this terrific site and an example of the sort of thing that can be done to illustrate the different dialect areas found in a place, here specifically Nova Scotia and the good folks that are striving to ensure it does not become "a' Ghalltachd Nuadh"....

Nach d' fhuair sinne ceachd agus brosnachamh às gun teaga!

A lesson for us at DROITSEACH and a great encouragement!

No comments:

Post a Comment