Wednesday, 27 February 2013

Abair bliadhna no dithist!

Abair bliadhna no dithist!

What a year or two!

Thóisich DROITSEACH mar bheachd aig Àdhamh ann an agallamh le Ruairidh MacIlleathain a thàinig gu bàrr ann an COTHROM, An t-Earrach 2011....

DROITSEACH began as an idea about two years ago in the mind of Àdhamh as later enshrined in COTHROM magazine from Spring 2011....

Bhon sin, tha sinn air Gàidhlig Chomhghaill a thoirt air ais beò air fad agus bho cheann ceithir mìosan, tha sinn air a' chiad ceithir TOSGAIREAN fhaodainn, le dithist an imeas tighinn air aghaidh gu h-aithghearr....

Since then, we have brought Cowal's Scottish language entirely back to life and from when we founded the group in earnest in September, we have now got our first four ambassadors with another two waiting in the wings....

Cha tachair gas gun obair, gun mhiann, gun léirsinn 's cha ruig duine beò leas sam bith le bhith feitheachd an dòchas cead fhaodainn à ughdarras air choiriegin....

Nothing happens without work, without desire, without vision and not one of us will reach the slightest advantage by waiting for permission from authority....

'S ann aig Luchd na Misneachd a tha a' chànain a-nis. Chan eil bacamh no bulbhag nar rathad, nach tog sibh gloinn do bhliadhn' ùr nan dualchainnt!

It is with the People of the Passion that Gaelic now lies. There is neither barrier nor boulder in our way, won't you raise a glass to a new Year of the Dialects!

No comments:

Post a Comment